Filter
Filter
Loading...

Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní

Povolanie: riaditeľ/riaditeľka vzdelávacieho zariadenia , Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní
Jazernica, 84

3844

0€

1. 3. 2024

Dátum začiatku

1. Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 9, §10 a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon pracovnej činnosti požadované na druh a typ školy, • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z., • kvalifikačný predpoklad na výučbu anglického jazyka, • vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady. 2. Iné kritériá a požiadavky: • bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z., • zdravotná spôsobilosť podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 16 zákona č. 138/2019 Z. z., • ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1 písm. d) a § 17 zákona č. 138/2019 Z. z., • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania, • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky, • znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva

 • riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.), • základy práce s počítačom a schopnosť používať internet, • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, • dobré výsledky dosahované v odbornej práci
 • napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať), • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu. 3. Zoznam požadovaných dokladov • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní, • overené kópie dokladov o vzdelaní, • doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady, • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe podľa § 4 vyhlášky č. 1/2020 Z. z. • štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu), • písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy, • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady, • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti. 5. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní • žiadosť (prihlášku) a potrebné doklady do výberového konania doručte: do 13.02.2024 do 12.00 hod. • na adresu zriaďovateľa: Obecný úrad Jazernica, Jazernica 50, 038 44 Jazernica, • v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ ZŠ s MŠ – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa. • prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené. • prihláseným uchádzačom, ktorý spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania.
 • Výhody:

  • bez výhod

  Obec Jazernica
  Loading...
  0€
  Obec Jazernica
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  Trenčiansky samosprávny kraj

  Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní

  1) Koordinuje, kontroluje a vykonáva štátnu spr...

  Obec Ličartovce

  Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní

  •    kvalifikačné predpokla...

  Loading...