Filter
Filter
Loading...

Správcovia objektov

Povolanie: správca budov/správkyňa budov , Správcovia budov
Považská Bystrica, Školská 8

1701

1050€

3. 6. 2024

Dátum začiatku

1. 

 •  
 •  
 •  
 • Vytvára podmienky pre plynulú prevádzku školy. Dbá, aby školské budovy boli v určený čas otvorené, aby sa učebne, v ktorých sa bude vyučovať včas odomkli, upratali, vyvetrali a v zimnom období aj riadne vykúrili. Stará sa o školské hodiny (presný čas, nastavenie zvonenia).
  2. 
 •  
 •  
 •  
 • Vykonáva jednoduché opravy a bežnú údržbu majetku školy a školských priestorov vrátane jednoduchej remeselnej údržby objektov (napr. oprava 
 •  
 • zámkov, rôznych uzáverov, bežnej opravy a údržby elektrických, signalizačných, kúrenárskych, vodovodných inštalácií, stavebných prác (bežná údržba sanity, výmena žiaroviek drobnej stolárskej práce (napr. oprava školského nábytku) a murárskej práce a ďalšej práce remeselného charakteru).
  3. 
 •  
 •  
 •  
 • Mimo vykurovacej sezóny zabezpečuje bežnú údržbu a starostlivosť o vykurovací systém školy, včítane jeho pravidelnej a preventívnej kontroly. Zabezpečuje prípravu vykurovacieho systému na vykurovaciu sezónu.
  4. 
 •  
 •  
 •  
 • Odpisuje stavy elektromerov, plynomerov, vodomerov a meračov spotreby tepla vždy posledný deň v mesiaci, prípadne podľa pokynov a požiadaviek vedúceho úseku, alebo iného vedúceho zamestnanca.
  5. 
 •  
 •  
 •  
 • Dbá, aby vodovodné, elektrické, plynové a iné zariadenia budov boli v dobrom stave. V prípade zistenia akýchkoľvek porúch alebo nedostatkov tieto bezodkladne hlási svojmu nadriadenému.
  6. 
 •  
 •  
 •  
 • Čistí chodníky v lete i v zime, strihá okrasný živý plot, kosí trávnaté plochy okolo školy. 
 •  

 • 7. 
 •  
 •  
 •  
 • Dozerá na výkon údržbárskych, remeselných, resp. iných odborných prác, ktoré súvisia s údržbou a prevádzkou majetku, ktoré sú realizované dodávateľsky, resp. inou fyzickou osobou na základe zmluvy, či objednávky, poskytuje im potrebnú súčinnosť a spoluprácu.
  8. 
 •  
 •  
 •  
 • Dbá, aby pre realizované údržbárske práce bol včas zabezpečený potrebný materiál.
   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Vedie dokumentáciu v stanovenom rozsahu o požiadavkách na materiál potrebný pre výkon svojej práce a plnenie úloh vyplývajúcich z pracovnej náplne, o zrealizovaných prácach a 
 •  
 • opravách, eviduje požiadavky na údržbu a opravy.
  9. 
 •  
 •  
 •  
 • Dbá na čistotu, dodržiavanie hygienických, požiarnych a bezpečnostných predpisov vo vnútorných aj vonkajších priestoroch školy. Zabezpečuje čistenie a udržiavanie chodníkov, vonkajších a vnútorných schodíšť v areáli školy.
  10. 
 •  
 •  
 •  
 • V rámci bežnej údržby realizuje preventívne opatrenia, ako aj opatrenia prijaté na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zodpovedá za bezpečnosť prevádzkových prác.
  11. 
 •  
 •  
 •  
 • Dbá aby boli v poriadku všetky kľúče a zámky. Vydáva čistiace prostriedky pre upravovačky.
  12. 
 •  
 •  
 •  
 • Spolupracuje a dbá na dodržovaní školského a prevádzkového poriadku školy, plní si povinnosti poriadkovej služby. Riadne hospodári so zverenými prostriedkami a majetkom, chrániť ich pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekoná v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa.
   
 •  
 •  
 •  

 • Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
  Loading...
  1050€
  Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica

  Správcovia objektov

  údržbárske práce v priestoroch školy, udržiavan...

  Alpha H.R. s.r.o.

  Správcovia objektov

  - údržbárske práce v priestoroch hotela a medic...

  Loading...