Filter
Filter
Loading...

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva

Povolanie: sociálny pracovník špecialista/sociálna pracovníčka špecialistka , Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva
Trenčín, Na dolinách 27

91105

1179.5€

za mesiac

1. 8. 2024

Dátum začiatku

Hlavné úlohy:

Vedúci úseku zodpovedá za pracovnú a organizačnú činnosť úseku starostlivosti o deti.
Koordinuje a kontroluje prácu podriadených zamestnancov.
Zabezpečuje plynulý chod samostatne usporiadaných skupín a špecializovaných samostatných skupín a zodpovedá za dodržiavanie interných noriem na úseku.
Koordinuje činnosť pri vypracúvaní individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa alebo mladého dospelého, individuálnych plánov sociálnej práce s rodinou dieťaťa a plánov komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti v centre.
Vedie multidisciplinárny tím pre prípadovú sociálnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej.


Odmeňovanie: od 1179,50 EUR ( podľa praxe + príplatky) v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
Loading...
1179.5€ /za mesiac
Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
...
Loading...
Nasledujúce
Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva

...

DOMKO - Domov sociálnych služieb

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva

Formovanie a prehlbovanie praktických návykov ...

Loading...