Filter
Filter
Loading...

Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby

Povolanie: Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
Dolný Kubín, 2694

1800€

za mesiac

1. 1. 2024

Dátum začiatku

 Koordinácia činností súvisiacich s procesom výroby po stránke technickej a technologickej  Zabezpečiť, aby výrobné zariadenia operovali bez chýb, bez obmedzenia vo výrobnej efektivite, zdraví a bezpečnosti  Zodpovednosť za vypracovanie, správnosť a vedenie príslušnej dokumentácie, udržiavanie záznamov o všetkých aktivitách spojených so špecifickými zariadeniami

 • nastavovania, modifikácie a opravy  Prijíma požiadavky od manažéra montáže, majstra, line lídrov a operátorov a zabezpečí, aby boli všetky včas splnené  Zodpovedá za údržbu dokumentácie zariadení a pracovných inštrukcií  Navrhuje manažérovi montáže iniciatívy spojené so zlepšením procesu a vykoná ich po schválení manažérom  Časové meranie cyklu individuálnych pracovných pozícií a montážnych liniek  Navrhuje zlepšenia efektivity  Navrhuje a implementuje priestorové rozmiestnenie montážnych liniek ako aj celku, normovanie jednotlivých pracovísk  Navrhuje a implementuje tok materiálu na montáži  Návrhy prípadných modifikácií, zlepšení v organizácii výroby, vyhodnotenie realizácie zmien vo výrobe  Účastní sa akčných plánov na montáži, aby sa predišlo zlyhaniam a pripravuje nápravné aktivity  Zabezpečí vyhodnotenie všetkých zmien, ak je nevyhnutné, vykoná ďalšie aktivity na docielenie požadovaného efektu  Práca v tíme – úzko spolupracuje so všetkými zainteresovanými zamestnancami (manažér príslušnej výrobnej prevádzky, majstri, logistika, údržba) pri zabezpečení bežnej výroby, modifikáciách, zmenách a nastaveniach technologických parametrov, fyzické vykonávanie činností s tým súvisiacimi  Tvorba dokumentov pre údržbu na montáži, doplnenie plánu údržby 1.a 2. stupňa, kontakt a spolupráca s údržbou, dohľad nad údržbou podľa plánov, vykonávanie zápisov do predpísanej dokumentácie  Rozvíja procesy pre nové projekty (spolupracuje s projektovým manažérom) a zlepšuje produkčné procesy,  Sleduje kvalitu výroby (spolupráca s technikom kvality montáže ) a redukuje množstvo odpadu pre nove projekty  Spolupracuje s projektovým tímom na vypracovaní baliacej inštrukcie  Dodržiava výrobné a kontrolné predpisy a postupy  Dodržiava a kontroluje dodržiavanie bezpečnostných predpisov, BOZP, PO a predpisov z oblasti ŽP, používa predpísané OOPP, neohrozuje iných pracovníkov  Vykonáva ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného pracovníka  Zabezpečuje plnenie úloh z auditov a centralizuje plnenie NO s technológmi, ktoré následne za technológov odosiela na oddelenie kvality  Po technologickej stránke analyzuje neplnenie noriem a prijíma riešenia na ich eliminovanie  Podieľa sa na vývoji a zlepšovaní súčasných technologických riešení  Zodpovedá za optimalizáciu procesov a materiálových tokov vo výrobe  Definovanie úzkych miest vo výrobe a prijímanie opatrení na ich elimináciu  Vykonávanie ostatných a súvisiacich pracovných činností podľa rozhodnutia nadriadených zamestnancov
 • Výhody:

  • Základná mzda 1500,- eur. Po skúšobnej dobe do 1800,- eur Uvádzame minimálnu úroveň mzdy na tejto pozícii, finálna úroveň závisí od skúseností a praxe kandidátov.

  Bourbon Automotive Plastics Dolný Kubín, s.r.o., v skratke Bourbon AP Dolný Kubín, s.r.o.
  Loading...
  1800€ /za mesiac
  Bourbon Automotive Plastics Dolný Kubín, s.r.o., v skratke Bourbon AP Dolný Kubín, s.r.o.
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  MTA SLOVAKIA s.r.o.

  Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby

  - Zodpovednosť za aplikovanie štandardov kvalit...

  TAURIS, a.s.

  Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby

  Náplň práce: - kontrola senzorických vlastností...

  Atipic interier design, s.r.o.

  Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby

  kreslenie výkresovej dokumentácie, TPV, tvorba ...

  Loading...