Filter
Filter
Loading...

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

Povolanie: Odborní pedagogickí pracovníci inde neuvedení
Dunajská Streda, Nezábudková 3

92901

1180€

za mesiac

1. 2. 2024

Dátum začiatku

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je vychovávateľ, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
Loading...
1180€ /za mesiac
Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
...
Loading...
Nasledujúce
Základná škola, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

podľa §21, ods. 3 Zákona 138/2019 Z. z. o pedag...

Centrum poradenstva a prevencie, Februárová 153/3, Partizánske

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení

Logopéd v zariadení poradenstva a prevencie pos...

Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých

Učitelia a vychovávatelia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Špeciálny pedagóg/logopéd alebo logopéd pre det...

Loading...