Filter
Filter
Loading...

Opatrovatelia a asistenti v zariadeniach pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím

Povolanie: asistent/asistentka v ošetrovateľstve , Asistenti zdravotnej starostlivosti
Vaľkovňa, 9

97669

5.5€

za hodinu

1. 4. 2024

Dátum začiatku

Poskytuje základnú starostlivosť v súvislosti s biologickými potrebami prijímateľov v zariadení.
Vykonáva priamu starostlivosť o prijímateľov, podporuje ich samostatnosť, nácvik jednoduchých denných činností, poskytuje pomoc pri osobnej hygiene, obliekaní, podávaní stravy, mobilite.
Vykonáva kompletnú toaletu u imobilných prijímateľov, u mobilných dohliada na správne vykonanie hygienickej očisty.
U prijímateľov dbá o prevenciu komplikácií z imobility, zistené zmeny hlási sestre. Udržuje sebestačnosť prijímateľa do najvyššej možnej miery. Pomáha pri mobilizácií prijímateľa, zaujatí správnej polohy, premiestňovanie.
Sprevádza prijímateľov na vyšetrenie a ošetrenie mimo zariadenia a pri prevoze. Vykonáva zápisy o priebehu služby a vedie príslušnú dokumentáciu. V prípade náhlej zmeny zdravotného stavu klienta zabezpečí odbornú pomoc. V prípade ak sa jedná o zmenu zdravotného stavu, resp. hospitalizáciu informuje rodinných príbuzných. Sprevádza prijímateľov počas vychádzok. Upravuje a dezinfikuje lôžka, vymieňa bielizeň. Priebežne kontroluje osobnú bielizeň prijímateľov.
Zodpovedá za celkovú čistotu a poriadok na izbách prijímateľov (nočné stolíky, skrine, WC) a vhodnosť vetrania na izbách.
Pomáha pri servírovaní, doprave jedla prijímateľov, v prípade potreby pomáha pri prijímaní stravy imobilným prijímateľov, dohliada nad dodržiavaním pitného režimu.
Povinnosťou opatrovateľky postarať sa o prijímateľa do poslednej chvíľky jeho života.
V styku s prijímateľmi vystupuje slušne, trpezlivo a dodržiava etiku.
Dodržiava pracovnú disciplínu, pracovný poriadok, etický kódex.
Dodržiava predpisy BOZP, PO, hygienické proti-epidemiologické predpisy. Vykonáva ďalšie práce podľa pokynov nadriadenej osoby.
Opatrovateľka má povinnosť zúčastňovať sa školeniach, súvisiacich s jej pracovnou náplňou.

STREDISKO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB TEREZA - VAĽKOVŇA n.o.
Loading...
5.5€ /za hodinu
STREDISKO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB TEREZA - VAĽKOVŇA n.o.
...
Loading...
Nasledujúce
Ružinovský domov seniorov

Opatrovatelia a asistenti v zariadeniach pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím

Opatrovateľská starostlivosť o mobilných a imob...

Loading...