Filter
Filter
Loading...

Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a poisťovníctva

Povolanie: Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, financií a poistenia
Leopoldov, Gucmanova 670/19

92041

0€

16. 4. 2024

Dátum začiatku

Samostatné odborné administratívne činnosti personálnej skupiny. Termín zasielania žiadostí s požadovanými dokladmi : od 06.03.2024 do 26.03.2024 Výberové konanie a informatívny pohovor : 15.04.2024 o 9.00 hod. Zoznam požadovaných dokladov predkladaných uchádzačom, ktoré zasiela poštou - Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, - Štruktúrovaný životopis ( s podrobným prehľadom o priebehu predchádzajúcich zamestnaní), - Fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a kvalifikácii, - Fotokópia dokladu totožnosti, Do výberového konania bude zaradený len ten uchádzač, ktorý zašle všetky požadované doklady do stanoveného termínu a spĺňa zákonné predpoklady prijatia. Uchádzač, ktorý nepredloží všetky požadované doklady alebo nespĺňa zákonné predpoklady prijatia bude informovaný o nesplnení podmienok potrebných na zaradenie do výberového konania. Platové náležitosti V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Platová trieda: 4

 • platové rozpätie od 779,00 € do 936,00 € v závislosti od zaradenia do platového stupňa 1 až 14 podľa priznanej praxe. Predpokladaný termín nástupu Po splnení zákonom stanovených podmienok
 • Výhody:

  • 6 týždňov dovolenky po dosiahnutí 33 rokov veku, 80percent plat počas dočasnej pracovnej neschopnosti, zabezpečenie stravovania, osobný príplatok po skúšobnej dobe, odmeny pri životných jubileách, plne vybavená posilňovňa, tenisový kurt, futbalové ihrisko, sauna

  Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
  Loading...
  0€
  Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  Marek Spáč

  Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a poisťovníctva

  práca s počítačom, administratíva, komunikácia ...

  Prosperity Finance s.r.o.

  Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a poisťovníctva

  Nutný vopred tel. kontakt!!! Toto VPM je finanč...

  Loading...